สจล. เดินหน้ามอบอุปกรณ์การแพทย์ จากศูนย์นวัตกรรมสู้ COVID-19

สจล. เดินหน้ามอบอุปกรณ์การแพทย์ จากศูนย์นวัตกรรมสู้ COVID-19

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นำทีมพระจอมเกล้าลาดกระบัง ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบัน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดีคณะแพทยศาสตร์  นายแพทย์อนวัช รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมนักวิจัยจาก ศูนย์ KMITL GO Fight COVID19

นำอุปกรณ์การแพทย์ได้แก่ ตู้ความดันลบ Negative Pressure Room ตู้ความดันบวก Positive Pressure Room

หุ่นยนต์ UVC Robot (ฆ่าเชื้อโควิด) หุ่นยนต์ส่งยา Med Transporter Robot

และเครื่องช่วยหายใจ Mini Emergency Ventilators

มามอบให้ที่โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

 

โรงพยาบาลกลาง  

โรงพยาบาลกลาง โดยมี นพ. เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการ และทีมบุคลากรการแพทย์มารับมอบ

 

 

 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

และ พ.อ.หญิง รศ. ปริยนันทน์ จารุจินดา รองผู้อำนวยการและทีมบุคลากรการแพทย์มารับมอบ

 

 

 

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

นพ.กำพล เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และบุคลากรการแพทย์ มารับมอบ

 

 

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล

มาต้อนรับทีมพระจอมเกล้าลาดกระบัง และรับมอบนวัตกรรมด้านการแพทย์ และอุปกรณ์ ทั้งเครื่องช่วยหายใจ Mini Emergency Ventilator

เครื่องผลิตโอโซนสำหรับฆ่าเชื้อ หุ่นยนต์ UVC Robot (ฆ่าเชื้อโควิด) และหุ่นยนต์ส่งยา Med Transporter Robot

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2765