สจล.ส่งมอบผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย ศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19

เดินหน้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตและแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศที่มีความขาดแคลนหรือต้องการอย่างเร่งด่วน

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

พร้อมด้วย คณะผู้บริหารได้นำ เครื่องช่วยหายใจ mini Emergency Ventilator ต้นแบบ

ไปมอบให้โรงพยาบาลสิรินธรเพื่อทดสอบการใช้งาน ทั้งยังส่งมอบตู้ตรวจเชื้อความดันลบ (swab test) หุ่นยนต์ขนส่งเวชภัณฑ์

หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV-C พร้อมทั้งปรับปรุงห้อง Negative Pressure Room สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลอีกด้วย

นวัตกรรมที่ทีมวิจัยของ สจล.ผลิตขึ้นมา ล้วนมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้รักษาและควบคุมปริมาณผู้ติดเชื้อ

โดย สจล. เตรียมผลิตนวัตกรรมดังกล่าวเพื่อแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด

สำหรับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่สนใจ ขอรับผลิตภัณฑ์, คำแนะนำหรือต้นแบบการผลิตนวัตกรรมดังกล่าว

สามารถติดต่อสำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS)

โทร. 091-812-0416 หรือ Lind : @825adigj , E-mail : kannika@kmitl.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/kmitlofficial/videos/596448244286865/?eid=ARC49WsbHieOF0SmHKPITCFr0FYaVNn3uGoXlpHuHbpZe8YTbDYRMVETjnhHZbKj4iHc7JJnQWCHNh62

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2417