เมื่อโลกเปลี่ยน ไทยต้องเปลี่ยน!

ปาฐกถาพิเศษ “เมื่อโลกเปลี่ยน ไทยต้องเปลี่ยน” วันประชุมใหญ่ประจำปีสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

โดย ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


https://www.youtube.com/watch?v=op4S9EqwEsk&feature=youtu.be

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2163