ผศ.ดร.อันธิกา รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง

          สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (สนร.) ประกาศ รายชื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ประจำปี 2562

เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทย โดยการคัดเลือกครั้งนี้ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี อดีตผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย

ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่ง ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562

ที่โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบเข็มประกาศเกียรติคุณ

รางวัลเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ก็ได้รับรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น เมื่อปี 2557 ที่ผ่านมาเช่นกัน

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2128