เปิดตัว 24 หัวกะทิ KOSEN-Kmitl รุ่นแรก

สจล. โชว์ความพร้อมสถาบัน KOSEN – KMITL เตรียมเปิดสอนครั้งแรก พ.ค. นี้ 

เปิดตัวหัวกะทิ 24 คน รุ่นแรก เข้าศึกษา 5 ปี พร้อมทุนรัฐบาลเต็มจำนวน

 

กรุงเทพฯ 12 พฤษภาคม 2562 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เดินหน้าเปิดตัวการเรียนการสอนสถาบัน “โคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล” อย่างเป็นทางการ ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างวิศวกรปฏิบัติการที่มีทักษะปฏิบัติการควบคู่กับองค์ความรู้ตรงตามความต้องการภาคอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น โดยตั้งเป้าเป็นสถาบันหลักผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมเชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาล ร่วมทำโปรเจคและฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมพาร์ทเนอร์ขนาดใหญ่ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์จาก สจล. และจะได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตอบโจทย์ภาคการผลิตของไทยและการขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน ทั้งนี้สถาบันดังกล่าวเตรียมเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2562 เดือนพฤษภาคมนี้ โดยมีนักเรียนหัวกะทิกลุ่มแรกจำนวน 24 คน ในสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 5 ปี  อย่างไรก็ตามสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ได้เปิดตัวการเรียนการสอนหลักสูตรโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. kosen.kmitl.ac.th หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/kmitlnews

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. กล่าวว่า ความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล บนความร่วมมือในการผลิตวิศวกรปฏิบัติการ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น มีความพร้อมทำการเรียนการสอน 100% ในสถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล และมีแนวทางการขยายวิทยาเขตเพิ่มเติมตามความพร้อมของสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการ ทั้งนี้ สถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล ถือเป็นสถาบันหลักในการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ตอบโจทย์ภาคการผลิตของไทยและการขับเคลื่อนนวัตกรรมสร้างสรรค์ ตามแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์พลัสวัน (Thailand Plus One) ของประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องการยกไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนสำคัญ รวมถึงการถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องผลิตวิศวกรปฏิบัติการสร้างความเชื่อมั่นให้กับญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า สำหรับในภาคการศึกษา 2562 มีนักเรียนหัวกะทิกลุ่มแรกที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 24 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์จาก สจล. โดยยึดมาตรฐานตามสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเข้มข้นทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนรู้ในทักษะด้านสังคมและอารมณ์ เพื่อสร้างวิศวกรปฏิบัติการที่มีความสามารถสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ นักเรียนได้ทำโปรเจคและฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรมพาร์ทเนอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนจากทั้งสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับอาจารย์ของไทยเป็นที่ปรึกษาควบคู่กัน

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. ในฐานะรักษาการผู้อำนวยการสถาบันโคเซ็น – เคเอ็มไอทีแอล กล่าวว่า หลักสูตรโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล ภายใต้ความร่วมมือไทย – ญี่ปุ่น ได้นำร่องทำการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) หรือการเรียนด้านระบบอัตโนมัติ ซึ่งคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และสนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผลิตวิศวกรปฏิบัตการที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา ในช่วงก่อนสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ นักเรียนรุ่นแรกของสถาบันโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล จะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากรัฐบาล และหลังจากสำเร็จการศึกษาสามารถเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีอีก 2 ปีในสถาบันชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งวิศวกรที่จบจากหลักสูตรโคเซ็นได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นทั้งภาคปฏิบัติ ควบคู่ทฤษฎี เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยนักเรียนในหลักสูตรดังกล่าว จะได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมที่รัฐบาลกำหนด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติญี่ปุ่น ได้เปิดตัวการเรียนการสอนหลักสูตรโคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล (KOSEN- KMITL) อย่างเป็นทางการ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. kosen.kmitl.ac.th หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/kmitlnews

https://mgronline.com/qol/detail/9620000045430?fbclid=IwAR3JgmtusZj5VIbbDHfgG7b3583HCkQGOVgx-tTH50V1xxaFUAyH7KoQjIc

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 6464