นิเทศศาสตร์เกษตร ต่างกันนิเทศทั่วไปอย่างไร?

รีวิวสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ที่เป็นสื่อกลางในการนำความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ ๆ

ในวงการเกษตรส่งสารไปสู่เกษตรกร ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ

ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ ผ่านสื่อและช่องทางรูปแบบต่าง ๆ

ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของสังคม

สนใจ คลิ๊ก !

https://www.youtube.com/watch?v=Sp8vgge_e6s

ขอบคุณ Admission Premium

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2620