รีวิววิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รีวิววิชาประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรที่เน้นทักษะ ฝีมือ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างผลงานประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม

ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนไปสู่การพัฒนาระดับสูงแบบมืออาชีพในขอบเขต

ขอบคุณ : Admission Premium

https://www.youtube.com/watch?v=Pn-y4y4TYs4

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2599