เกษตรแฟร์เริ่มแล้ว วันนี้ ถึง 17 กุมภาพันธ์

เกษตรแฟร์ ???????????????? เริ่มแล้ว 9-17 ก.พ.นี้

ขอเชิญชมนิทรรศการ 
ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
อาทิ ผลิตภัณฑ์จากแพะ การออกแบบจัดสวน 
การออกแบบฉลากและตราสินค้า โมเดลธุรกิจเกษตร 
การจัดช่อดอกไม้ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืช 
การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
การจำหน่ายผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
พันธ์ไม้ต่าง ๆ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการเกษตร 
สินค้าอุปโภคบริโภค ราคาถูกกว่าท้องตลาด
และสินค้าราคาถุกจากโรงงานผู้ผลิต
แล้วพบกันที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

และพบกับนิทรรศการเจ๋ง ๆ โดนใจ

หัวข้อ “อาหารปลอดภัย สมุนไพร มีมาตรฐานด้วยนวัตกรรมเกษตร 4.0”

“Food safety and standardized herbal by agricultural innovation 4.0”
ดาวน์โหลดกำหนดการทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1-rBOTUVSYsBchxoqptGXnrzSZ2QKpvQT

ระหว่างวันที่ 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถเข้าร่วมอบรม/เสวนา ดังนี้

>> 12 กุมภาพันธ์ 2562 <<
แบบลงทะเบียน เสวนา “ระบบการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ”
https://goo.gl/forms/zORuSSuh8XApwJbm2

แบบลงทะเบียน อบรม “การออกแบบจัดสวนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์”
https://goo.gl/forms/HkqPDZhrwYsELJmf1

แบบลงทะเบียน อบรม “Model ธุรกิจเกษตรสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่”
https://goo.gl/forms/La7G8OreBtHJoh9i2

>> 13 กุมภาพันธ์ 2562 <<
แบบลงทะเบียน อบรม “การออกแบบฉลากและตราสินค้าด้วย Adobe Illustrator”
https://goo.gl/forms/QK5FlQBPEg5lCWaO2

แบบลงทะเบียน อบรม “การจัดช่อดอกไม้เพื่อวันพิเศษ”
https://goo.gl/forms/zJ2JI4RFDWzjVJZ42

แบบลงทะเบียน อบรม “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต้นทุนต่ำในระดับครัวเรือน”
https://goo.gl/forms/JPLy3dqNBbFz7zPF3

>> 14 กุมภาพันธ์ 2562 <<
แบบลงทะเบียน เสวนา “อาหารปลอดภัย สมุนไพรมีมาตรฐานด้วยการเกษตรนวัตกรรม”
https://goo.gl/forms/7WAyQQTFpkPFENzl2

>> 15 กุมภาพันธ์ 2562 <<
แบบลงทะเบียน บรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้า ครั้งที่ 6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
https://goo.gl/forms/Ei5vIHCIOL1l3ibs2

>> 16 กุมภาพันธ์ 2562 <<
แบบลงทะเบียน อบรม “การแปรรูปเนื้อสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารริมทาง”
https://goo.gl/forms/fNMFUSkb3TbsnPSA2

แบบฟอร์มการส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ในการเข้าร่วมอบรม/เสวนา
https://goo.gl/forms/8649Q2WrUJZbknIB2

#kmitl #เกษตรแฟร์ #สจล #เกษตรเจ้าคุณทหาร

News from : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Hit : 90