ครึ่งคน ครึ่งรถ

กรุงเทพ เมืองนี้ ก็เดินได้

ครึ่งคน ครึ่งรถ แบ่งถนนให้คนเดินเท้าบ้าง

ให้คนสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ เกิดผลบวกมากมาย

ติดตามได้ในมองอนาคตไทย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3027