โปรเจกต์แมเนเจอร์

โครงการขนาดใหญ่ทั่วโลกที่สำเร็จได้ล้วนมี "ผู้จัดการโครงการ" หรือ "โปรเจกต์แมเนเจอร์" ซึ่งเป็นผู้ประสานงานที่มีอำนาจตัดสินใจ

ติดตามได้ในรายการมองอนาคตไทย Live 
โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ประธานสถาบันนวัตกรรมชุมชนอัจฉริยะ
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
#โปรเจกต์แมเนเจอร์ #ผู้จัดการโครงการ #ปัญหาจราจร #มองอนาคตไทย
https://www.youtube.com/watch?v=7ZPrHlom5l0&feature=youtu.be

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3069