ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการประชุม ทปอ. เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดให้มีการรับสมัคร 5 รูปแบบ กำหนดวันรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล ด้วยหลักการดังนี้

          1.นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          2.นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก  สามารถสละสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

          3.สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clering house เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษา ในการคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

            รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

             สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย

             สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การคัดเลือก

             นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งที่ 1/1 ประกาศรับและคัดเลือก วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผล วันที่ 22 ธันวาคม 2560

ครั้งที่ 1/2  ประกาศรับและคัดเลือก วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ประกาศผล  วันที่ 26 มีนาคม 2561

            รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

             สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ

             สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การคัดเลือก

             นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

รับสมัครและดำเนินการ ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561

ประกาศผล วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

            รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

             สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ โครงการ กสพท. โครงการอื่น ๆ และนักเรียนทั่วไป

             สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การคัดเลือก

             ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ

รับสมัคร วันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561       

ประกาศผล วันที่ 8 มิถุนายน 2561

 

            รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

            สำหรับนักเรียนทั่วไป

            ใช้ GPAX , O-NET และ GAT/PAT เป็นเกณฑ์การคัดเลือก

            ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร  นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ

รับสมัคร วันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2561

ประกาศผล วันที่ 13 กรฎาคม 2561

 

            รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

            สำหรับนักเรียนทั่วไปที่ยังไม่มีที่เรียน

            สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง

ภายในเดือนกรกฎาคม 2561

กำหนดการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

            GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

            - จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

            - จัดสอบวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

            O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560

            - จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

            - จัดสอบวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561

            วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561

            - จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

            - จัดสอบวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561

            วิชาเฉพาะ(ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการจัดสอบของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เช่น วิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ กสพท เป็นต้น )

            - จัดสอบโดย กลุ่ม/มหาวิทยาลัย

            - จัดสอบระหว่าง 24 กุมภาพันธ์ 2561 - 12 เมษายน 2561 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ กลุ่ม/มหาวิทยาลัย แต่ละแห่งที่จัดสอบเป็นผู้กำหนดวันสอบ

ทปอ. ยืนยันจัดสอบ PAT7 ภาษาเกาหลี

         ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กล่าวยืนยันถึงการจัดสอบรายวิชา GAT/PAT เพิ่มเติมว่า ในปีการศึกษา 2561 ได้บรรจุภาษาเกาหลีเพิ่มเข้าไปในการจัดสอบ PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะเริ่มจัดสอบครั้งแรกในการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 ในช่วง 24-27 กุมภาพันธ์ 2561

ที่มา http://p-dome.com/new-admissions-61/

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 8293