นศ. สจล. สร้างแอพพลิเคชั่นวางแผนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า | in on at ช่อง MCOT ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สร้างแอพพลิเคชั่นวางแผนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า | in on at ช่อง MCOT

ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 

ติดตามชมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=HLCBGoB5X04&feature=youtu.be

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3121