⚡️ฟ้าผ่ารถ???? เพราะใช้มือถือจริงหรือ?

ชัวร์ก่อนแชร์ : ⚡️ฟ้าผ่ารถ???? เพราะใช้มือถือจริงหรือ?

บนโซเชียลมีการแชร์คลิปฟ้าผ่ารถยนต์ที่กำลังแล่น พร้อมเตือนว่า นั่งรถ ขณะฝนตก ⛈ อย่าใช้มือถือ????หรือเครื่องมือสื่อสารที่มีอินเทอร์เน็ต เวลาขึ้นเครื่องบิน เขาถึงห้ามใช้ไง

ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท ตรวจสอบกับอาจารย์ดุสิต สุขสวัสดิ์ ที่วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่า...

เหตุการณ์ในคลิปนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ตามธรรมชาติของฟ้าผ่า และไม่จำเป็นต้องรอฝนตก

แชร์กันมาว่าที่ฟ้าผ่าเป็นเพราะใช้มือถือ ใช้เน็ตในรถนั้น...

เรื่องนี้ ❌ ไม่จริงนะครับ

การใช้มือถือไม่ว่าบนรถหรือที่ไหน ไม่เกี่ยวกับการถูกฟ้าผ่าและไม่เกี่ยวกับการห้ามใช้มือถือในเครื่องบินแต่อย่างใด

ทั้งรถและเครื่องบินมีลักษณะที่เรียกว่า กรงฟาราเดย์ ซึ่งแม้จะถูกฟ้าผ่า คนที่อยู่ในนั้นก็จะไม่เป็นอันตรายแต่ขณะนั้นคนนอกไม่ควรแตะต้องตัวรถครับ ????????????

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/SureAndShare/videos/412775975752982/

ขอบคุณ FB: ชัวร์ก่อนแชร์

 

142/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3180