วิจัย สจล.ตอกย้ำความล้มเหลวการแก้ไขและป้องกัน “เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น”

       จากผลงานวิจัย “การรู้เท่าทันเรื่องเพศของวัยรุ่นในบริบทสังคมไทย” โดย ผศ.ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

https://blog.eduzones.com/jipatar/177222

http://www.1morenews.com/11159.html

http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9600000014346

https://www.hfocus.org/content/2017/02/13439

http://news.mthai.com/webmaster-talk/548645.html/amp

http://www.siamrath.co.th/n/9522

ข้อมูลเพิ่มเติม :
https://blog.eduzones.com/jipatar/177222

 

ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3272