ความหมายของแรง

    แรง หมายถึง อำนาจภายนอกที่สามารถทำให้วัตถุเปลี่ยนสถานะได้

เช่นทำให้วัตถุที่อยู่นิ่งเคลื่อนที่ไป ทำให้วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่แล้วเคลื่อนที่

เร็วหรือช้าลง ทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนทิศตลอดจนทำให้วัตถุมี

การเปลี่ยนขนาดหรือรูปทรงไปจากเดิมได ้แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์

ที่มีทั้งขนาดและทิศทางการรวมหรือหักล้างกันของแรงจึงต้องเป็น

ไปตามแบบเวกเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

ชนิดของแรง

     1. แรงย่อย
     2. แรงลัพธ์
     3. แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา
     4. แรงขนาน
     5. แรงคู่ควบ 
  

   6. แรงตึง
   7. แรงสู่ศูนย์กลาง
   8. แรงต้าน
   9. แรงเสียดทาน