แรงต้าน


ความหมายของแรงต้าน

    แรงต้าน   หมายถึงแรงที่มีทิศต้านทิศทางการเคลื่อนที่ แรงต้านอาจทำให้วัตถุไม่เกิดการเคลื่อนที่หรือทำให้วัตถุ

ที่เคลื่อนที่อยู่มีการเคลื่อนที่ช้าลง

 

 

   

 

แรงเสียดทาน


ความหมายของแรงเสียดทาน

    แรงเสียดทาน  หมายถึงแรงที่เกิดจากการเสียดสีระหว่างผิววัตถุ

ที่มีการเคลื่อนที่หรือพยายามที่จะเคลื่อนที่แรงเสียดทาน

เป็นแรงต้านแบบหนึ่งที่มีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่เสมอ

แรงเสียดทานมี 2 ชนิด คือ

    1. แรงเสียดทานสถิต(fs) คือ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะ

วัตถุเริ่มเคลื่อนที่

    2. แรงเสียดทานจลน์(fk) คือ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะ

วัตถุกำลังเคลื่อนที่