แรงคู่ควบ


ความหมายของแรงคู่ควบ

    แรงคู่ควบ    หมายถึงแรงขนานที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้าม