แรงขนาน

ความหมายของแรงขนาน

    แรงขนาน   หมายถึงแรงที่มีทิศขนานกัน

แรงขนานมี 2 ประเภท คือ

    1. แรงขนานพวกเดียวกันคือแรงขนานที่มีทิศทางเดียวกัน

    2.แรงขนานต่างพวกกันคือแรงขนานที่มีทิศทางตรงข้ามกัน