แรงกิริยา

ความหมายของแรงกิริยา

    แรงกิริยา    หมายถึงแรงใดๆที่กระทำต่อวัตถุที่จุดใดจุดหนึ่ง

 

 

 

 

แรงปฏิกิริยา

 

ความหมายของแรงปฏิกิริยา

    แรงปฏิกิริยา หมายถึงแรงที่กระทำตอบโต้ต่อแรงกิริยาที่

จุดเดียวกันโดยมีขนาดเท่ากับแรงกิริยา แต่มีทิศทางตรงข้าม

   ตัวอย่างดังรูป    นกเพนกวินมีนํ้าหนักซึ่งเป็นแรงกิริยาที่กระทำกับพื้น (mg) และพื้นกระทำต่อนกเพนกวินด้วยแรงปฏิกิริยา (N) ซึ่งเป็นแรงตอบโต้ โดยมีขนาดตรงข้าม ณ จุดเดียวกัน