แรงลัพธ์


ความหมายของแรงลัพธ์

    แรงลัพธ์    หมายถึงผลรวมของแรงย่อยซึ่งเป็นการรวมกันแบบปริมาณเวกเตอร