งานบุคคล
ชื่อแบบฟอร์ม
เอกสาร
Zip File
PDF File
Update
1_การลาประเภทต่าง ๆ
       
แบบใบลาป่าวย, ลาคลอดบุตร, ลากิจส่วนตัว
doc01.zip
   
แบบใบลาพักผ่อน doc02.doc      
แบบใบขอยกเลิกวันลา doc03.doc      
แบบใบลาศึกษาต่อ, ฝึกอบรม, ดูงานหรือ doc04.doc      
แบบใบลาอุปสมบท doc05.doc      
แบบหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งบริหาร doc06.doc      
หนังสือขอลาออกจากราชการ doc07.doc      
         
2_ประวัติ, ประวัติและผลงาน และอื่น ๆ
       
ประวัติส่วนตัวแบบย่อ        
ประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร (4 หน้า)        
ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอรับการประเมินประสิทธิภาพการสอนและ        
--การปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ ก.ม.08 (6 หน้า)        
3_ขอผลงานทางวิชาการ
       
ประวัติส่วนตัวและขอผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง แบบ ก.ม.03 doc01.doc      
--(11 หน้า)        
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอส่งผลงานเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ new1-2.doc     25 ต.ค. 50
แบบประเมินผลการสอน(ผู้ดำรงตำแหน่งผศ) new1-3.doc     25 ต.ค. 50
แบบการประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน new1-4.doc     25 ต.ค. 50
4_บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการ
       
ข้าราชการ        
พนักงานสถาบันฯ        
ลูกจ้างรายเดือนเงินรายได้        
5_แบบขอเชิญอาจารย์มาสอนพิเศษ
       
แบบตอบรับอาจารย์พิเศษ (ภายใน) doc01.doc      
แบบตอบรับอาจารย์พิเศษ (ภายนอก) doc02.doc      
ขออนุมัติเชิญอาจารย์ภายนอกสถาบันสอน ป.ตรี ต่างคณะ (2 หน้า) doc03.doc      
ขออนุมัติเชิญอาจารย์ภายนอกสถาบันสอน ป.ตรี ของคณะ (2 หน้า) doc04.doc      
ขออนุมัติเชิญอาจารย์ภายนอกสถาบันสอนระดับบัณฑิตศึกษา (2 หน้า) doc05.doc      
ขออนุมัติเชิญอาจารย์ภายในสถาบันสอน ป.ตรีของคณะ doc06.doc      
ขออนุมัติเชิญอาจารย์ภายในสถาบันสอนระดับบัณฑิต (2 หน้า) doc07.doc      
6_หนังสือรับรอง และรายงานตัวเข้าทำงาน
       
คำขอใบรับรอง        
บันทึกข้อความขอรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ        
7_ขอมีบัตรประจำตัว
       
ขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่        
8_แบบสรุปผลการประเมินความสามารถด้านการสอน
       
แบบประเมิน 2 ปี เลื่อนระดับ (สาย ก)        
9_กรอกภาระงานสอนของอาจารย์
       
กรอกภาระงานสอนอาจารย์ (2 หน้า) doc01.doc      
         
10_แบบมาตรการที่3
       
แบบประเมิน doc01.doc      
แบบมอบหมายงาน doc02.doc      
แบบประเมินของคณะกลุ่มที่1 (มาตรการที่3 สจล02) doc03.doc      
แบบประเมินของคณะกลุ่มที่2 (มาตรการที่3สจล02) doc04.doc      
         
11_แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน
       
แบบประเมินการปฏิบัติงาน ต.ค52 จากที่ประชุมผู้ประเมินขั้นต้น       29 ต.ค. 52
         
12_แบบขอรับทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
       
แบบขอรับทุนเพื่อสนับสนุนบุคลากรเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย new1-5.doc     15 ธ.ค. 53
         
         
พัฒนาโดย : เจ้าหน้าที่หน่วยสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.