คำอธิบาย: คำอธิบาย:
            C:\CSC-QA-54\KnowledgeCenter\image002.jpg    คำอธิบาย: D:\CHEQAonline\tempsarwebmake\SpiritOfAsean\aseanflag_1.jpg      Spirit Of ASEAN
                                             ASEAN
Links


                                            
ประเทศไทยกับอาเซียน

                                             นโยบายอาเซียนกระทรวงศึกษาธิการ

                                             ภาษาอังกฤษสำหรับประเทศไทยสู่อาเซียน

                                             ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของอาเซียน
                                             ตัวอย่างโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: Spirit of ASEAN
                                             ตัวอย่างโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ประชาคมอาเซียน