สามารถบอกประเภทและวิธีการทำงานของไวรัสคอมพิวเตอร์
สามารถทราบชื่อไวรัสคอมพิวเตอร์และรู้จักการทำงานเบื้องต้นของไวรัสคอมพิวเตอร์
ทราบวิธีป้องกันให้ปลอดภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์
สามารถรู้อาการและวิธีสังเกตุเมื่อเครื่องโดนไวรัสคอมพิวเตอร์
สามารถค้นหาและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Norton
สามารถติดตั้งโปรแกรมค้นหาและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Norton

เว็บไซด์นี้สร้างขึ้นเพื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสอนเสริม เรื่อง การค้นหาและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การศึกษาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรม เว็บบราวเซอร์ เช่น Microsoft Explorer
ควรเรียนเรียงตามลำดับของหน่วยการเรียนจึงจะประสบความสำเร็จ
หน่วยการเีรียนที่ 1-4 ศึกษาทฤษฎี หน่วยการเรียนที่ 5 และ 6 เป็นการสอนเชิงปฏิบัติ ดังนั้นเมื่อจบหน่วยการเรียนที่ 5 และ 6 จะต้องทำแบบประเมินความสามารถการใช้้โปรแกรมท้ายหน่วยการเรียนที่ 5 และ 6 โดยการประเมินของผู้ทำวิจัย
เมื่อศึกษาจนครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน จะต้องทำการประเมินประสิทธิภาพของผลลัพธ์ในการใช้โปรแกรมทั้ง 6 หน่วยการเรียน โดยการประเมินของผู้ทำการวิจัย

ถ้ามีข้อสงสัยหรือความไม่เข้าใจในบทเรียนให้ปรึกษาอาจารย์ผู้สอน โดยเข้าที่เมนู "ติดต่อผู้สอน"

webbase instructon : copyright@ 2006 All Rights Reserved.• Ms.Wanthana Changchai