สหสัมพันธการวิเคราะห์ถดถอย และ ผังการกระจาย
Correlation, Regression and Scatter Diagrams

เนื้อหาผังการกระจาย

เครื่องมือ ที่ใช้หาความสัมพันธ์แท้จริง ของตัวแปรทั้งสองได้ คือ ผังการกระจาย

ความสัมพันธ์ 2 ตัวแปร ที่พบมากได้แก่

  1. เก็บข้อมูล 2 ตัวแปร (x, y) ควรมากกว่า 30 คู่
  2. หาค่าสูงสุด และค่าต่ำสุด ของตัวแปร x และตัวแปร y
   เพื่อกำหนดสเกล ของกราฟแกน x และ แกน y
   โดยให้มี
   - สเกลพอดี
   - สเกลครอบคลุมค่าสูงสุดและต่ำสุดของทั้งสองแกน
   - สเกลเป็นตัวเลขลงตัว
   โดยมักให้
   - แ
   กน x เป็นปัจจัยการผลิต หรือตัวแปรอิสระ (เหตุ)
   - แกน y เป็นคุณสมบัติทางคุณภาพ หรือตัวแปรตาม (ผล)
  3. นำข้อมูลมาลงจุดในกราฟ xy ข้างต้น ถ้าข้อมูล 2 คู่มีค่าเดียวกัน ให้ลงจุด 2 จุดเคียงกัน หรือใช้วงกลมล้อมจุด
  4. เขียนข้อความประกอบ โดยควรมีรายละเอียดดังนี้
   ก) ชื่อผัง
   ข) ช่วงเวลาที่ได้เก็บข้อมูลมา
   ค) จำนวนคู่ข้อมูลที่ใช้
   ง) ชื่อ และหน่วยวัด ของแกน x และแกน y
   จ) ชื่อผู้จัดทำผังการกระจาย
ชุดข้อมูล
x
(%)
y
(kg/mm^2)
1
2.0
43
2
2.4
46
3
2.2
45
4
2.3
44
5
2.5
45
6
2.8
48
7
2.2
43
8
2.7
47
9
2.4
44
10
2.3
45
ชุดข้อมูล
x
(%)
y
(kg/mm^2)
11
2.0
42
12
2.2
44
13
2.6
47
14
2.1
44
15
2.5
46
16
2.7
47
17
2.1
42
18
2.6
48
19
2.4
45
20
2.1
43
ชุดข้อมูล
x
(%)
y
(kg/mm^2)
21
2.3
45
22
2.2
43
23
2.3
46
24
2.4
47
25
2.3
44
26
2.4
45
27
2.6
46
28
2.5
42
29
2.6
46
30
2.4
46

สหสัมพันธ์ (Correlation)
การวิเคราะห์ถดถอย (Regression)