แหล่งน้ำที่นำมาใช้

                แหล่งน้ำที่มนุษย์นำมาใช้เพื่อการดำรงชีพ  และประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านต่างๆจะมาจากหลายแห่งด้วยกันคือ

1. แหล่งน้ำผิวดิน
                แหล่งน้ำจืดผิวดินที่สำคัญได้แก่ทะเลสาบ  ห้วย  หนอง  คลอง  บึง  และแม่น้ำ  น้ำจืดที่ได้มาจากแหล่งน้ำดังกล่าว  75%  จะนำมาใช้เพื่ออุปโภคบริโภค  และการชลประทาน  สำหรับน้ำที่นำมาใช้เพื่อการอุตสาหกรรม  90%  จะได้มาจากแหล่งน้ำผิวดินนี่เอง  น้ำจืดที่แช่ขังอยู่ตามแอ่งน้ำบนผิวโลกนี้จะมาจาก   (1)น้ำฝน   (2)หิมะละลาย  และ  (3)ไหลซึมออกมาจากน้ำใต้ดิน
2.  แหล่งน้ำใต้ดิน 
               ในบริเวณพื้นโลกบางแห่งมีน้ำจืดใช้ไม่พอเพียงกับความต้องการมนุษย์จะเสาะแสวงหา 
น้ำใต้ดินมาใช้เพิ่มเติมน้ำใต้ดินจะเป็นน้ำที่ไหลซึมอยู่ในชั้นดินหรือหินเนื้อฟ่ามสำหรับน้ำใต้ดิน 
ที่อยู่ในหินเนื้อฟ่ามและอยู่ในระดับลึกกว่าน้ำที่แช่ขังอยู่ในระหว่างเม็ดดินเรียกว่า  "น้ำบาดาล"  
 ตามปรกติแล้วน้ำบาดาลนั้นพืชไม่สามารถดูดซับขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำรงชีพได้  น้ำใต้ดินจะมี 
ีแหล่งกำเนิดมาจากน้ำฝน  หรือน้ำจากหิมะละลาย  ระดับของน้ำใต้ดินจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำจืดที่ไหลลงไปเพิ่มเติม  ตัวอย่างเช่น  ในประเทศไทยระดับน้ำใต้ดินจะตื้น 
 ในช่วงฤดูฝน  หลังจากฤดูฝนผ่านพ้นไประดับน้ำใต้ดินจะค่อยๆลดต่ำลงปัจจุบันนี้น้ำใต้ดิน
ได้นำมาใช้เกี่ยวกับการเกษตรมากขึ้นโดยมีการขยาย ออกไปทุกภาคของประเทศ   เช่น  โครงการพัฒนาน้ำใต้ดินเพื่อการชลประทาน
ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย   ซึ่งดำเนินการเสร็จเมื่อ  พ.ศ.2536  สามารถส่งน้ำไปช่วยในการเพาะปลูกในเขตบริการได้ถึง  81,600  ไร่

3.  แหล่งน้ำจากทะเล
                แม้ว่าในอดีตจะนำแหล่งน้ำจากทะเลมาใช้ไม่มากนักเพราะ  ความรุนแรงจากการขาดน้ำจืดมีน้อย  และค่าใช้จ่ายในการแปลงน้ำเค็มเป็น
น้ำจืดสูง  เนื่องจากเชื้อเพลิงที่ใช้มีราคาแพง  การนำน้ำเค็มมาแปลงเป็นน้ำจืดเพื่อการอุปโภคบริโภค   และการเพาะปลูกจะพบตามชายฝั่งทะเล
ที่มีสภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง    ปริมาณน้ำทะเลที่มีอยู่ถึง  97%  ของทั้งหมดมนุษย์ไม่สามารถนำมาใช้ได้    เพราะแร่ธาตุผสมอยู่มากเกินไป  ดังนั้นก่อนนำน้ำทะเลมาใช้จึงต้องผ่านการกลั่นเสียก่อน

4. แหล่งน้ำจากฟ้า
                ความชื้นในอากาศไม่ว่าจะอยู่ในรูปไอน้ำ  รูปแบบของการควบแน่นหรือตกลงมาในรูปของหยาดน้ำฟ้าในรูปแบบต่างๆ  จะมี
ประโยชน์ต่อมนุษย์ใน  2  ลักษณะคือ  ปรากฏกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป  และเป็นน้ำจืดที่บริสุทธิ์สำหรับความชื้นในอากาศนั้นตามปรกติ  
แล้วจะมีประโยชน์ต่อมนุษย์โดยตรงน้อย   เว้นเสียแต่ว่ามนุษย์จะบังคับให้ไอน้ำเหล่านั้นตกลงมาเป็นฝน  โดยผ่านกระบวนการทำฝน
เทียมเพิ่งจะลดความรุนแรงของความแห้งแล้งได้