โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง  “อาหารญี่ปุ่นยอดนิยม”
ในวันที่    พฤษภาคม  พ.ศ.2556

ณ ห้องสัมมนา D213 อาคารเจ้าคุณทหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล.

ที่

ชื่อ - สกุล

หน่วยงาน

วันที่สมัคร

วันทีชำระ
ค่าลงทะเบียน

 

1.

ผศ.อรอนงค์   ศรีพวาทกุล

 

28 กพ.56

 

 

2.

น.ส.อมรรัตน์  สมเจตน์เลิศเจริญ

สำนักส่งเสริมฯ

 

 

 

3.

น.ส.จินตนา  ผ่องประเสริฐ

สำนักส่งเสริมฯ

 

 

 

4.

น.ส.วิลาวัลย์   เพชรนอก

สำนักส่งเสริมฯ

 

 

 

5.

น.ส.พนิดา  ภัทสานนท์

สำนักส่งเสริมฯ

 

 

 

6.

นางระวิวรรณ  เจริญผ่อง

ส่วนคลัง

 

 

 

7.

น.ส.จุไรรัตน์  รอดโพธิ์ทอง

-

 

25 มี.ค.56

 

8.

น.ส.ประภาพร  ชุลีลัง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

 

9.

นางประพาน  จ้อยช้างานิยม

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

 

 

 

10.

น.ส.พรรทิพา  จ้อยช้างานิยม

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

 

 

 

11.

ดร.ระจิตร  สุวพานิช

สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร

 

 

 

12.

ดร.อพัชชา  จินดาประเสริฐ

สาขาเทคโนโลยีการหมัก

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.