ฟอนต์แห่งชาติดาวน์โหลดฟรี

ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอซช.) หรือ “Software Industry Promotion Agency” เรียกโดยย่อว่า “SIPA” และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบ ปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนท์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ

 TH SarabunPSK Regular ฟอนต์แห่งชาติและแบบแสดงตัวอย่างฟอนต์แห่งชาติ เป็นฟอนต์ฟรีแวร์แจกฟรี สำหรับใช้งานเอกสาร และงานด้านกราฟิก โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใช้งาน ทั้งบนระบบ Windows และ ระบบ Open source THAI OS Ubuntu และ mac OS

ท่านสามารถดาวน์โหลดใช้งานด้านล่างนี้

การดาวน์โหลด 13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
http://www.kmitl.ac.th/upload/font/font.zip

การติดตั้งฟอนต์ TH SarabunPSK ใน Microsoft Windows XP
http://www.kmitl.ac.th/upload/font/installwin.pdf

การติดตั้งฟอนต์ TH SarabunPSK ใน Microsoft Windows 7
http://www.kmitl.ac.th/upload/font/manual7.pdf

วิธีเพิ่มความชัดของการใช้ Font TH SarabunPSK ใน Microsoft Windows XP
http://www.kmitl.ac.th/upload/font/Display_THSarabunPSK.pdf