รับสมัครอาจารย์

รับสมัครอาจารย์ 27 ตำแหน่ง ประจำคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะการบริหารและจัดการ วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครอาจารย์ 27 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://hr.kmitl.ac.th/

 

ข่าวจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 11334