นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล“บทความดีเด่น”

นายปวัน พานิชเจริญ และนายทรงสิทธิ์ วงศ์กิระปราชญ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล บทความดีเด่นสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานการประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (The 10th Electrical Engineering Network 2018) จากบทความวิชาการเรื่อง “แอปพลิเคชั่นประเมินระดับควันโดยใช้กล้องสมาร์ทโฟน” เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมี ผศ.วิสันต์ 
ตั้งวงษ์เจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

GOOGLE TRANSLATE

ข่าวจาก : คณะวิทยาศาสตร์

จำนวนเข้าชม : 630