นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

นายปฐมพงษ์ ประสมสิงห์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษา   ในการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์(Poster Presentation) เรื่อง "ระบบพาสเวิร์ดเมเนเจอร์ซึ่งใช้รหัสผ่านรูปภาพเป็นมาสเตอร์พาสเวิร์ด(Passwire : A Password Manager Using Graphical Master Password)"  ในงานการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2560(Innovation for Defence Technology Contest 2017 : IDT2017) จัดโดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร. รุ่งรัตน์  เวียงศรีพนาวัลย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  กรุงเทพมหานคร

ข่าวจาก : คณะวิทยาศาสตร์

จำนวนเข้าชม : 1202