ทีมวิจัยของ รศ.ดร.นราธิป วิทยากร คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award

ทีมวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป วิทยากร  ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award

ทีมวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป วิทยากร  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award ในงานประชุมวิชาการ The First Materials Research Society of Thailand International Conference  จัดโดยสมาคมวิจัยวัสดุ     จากผลงานทางวิชาการเรื่อง "Synthesis of BaTiO3@TiO2-Sheet core-shell structured nanocomposites" โดยนางสาว ชนิศา นวนิล เป็นผู้รับรางวัล เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560   ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวจาก : คณะวิทยาศาสตร์

จำนวนเข้าชม : 1208