นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชย(งานวิจัยดีเด่น)

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชย(งานวิจัยดีเด่น)

 

นางสาววิชชุดา ภัทรกุลชัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย(งานวิจัยดีเด่น) จากผลงานทางวิชาการเรื่อง "การเพิ่มปริมาณยีนดื้อยาของเชื้อวัณโรคด้วยวิธีมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์(Drug-Resistant Gene Amplification in Mycobacterium tuberculosis by Multiplex PCR Method)"  ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44  โดยมี ดร. เทอดศักดิ์  พราหมณะนันทน์และผศ.ดร.สรัญญา พันธุ์พฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข่าวจาก : คณะวิทยาศาสตร์

จำนวนเข้าชม : 1486