นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล Good Paper Award

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4ระดับปริญญาตรีได้รับรางวัล Good Paper Award

นางสาวปาจรีย์ คำพะวงศ์ นายพงศธร แสนท้าว นายอานนท์  ยินดีสุข นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  ได้รับรางวัล Good Paper Award การนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “เว็บแอพพลิเคชั่นช่วยคำนวณและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อธุรกิจ SMEs” ในการประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน(5th the ASEAN Undergraduate Conference in Computer: AUC2) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยมีดร.บุษยมาส พิมพ์พรรณชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ข่าวจาก : คณะวิทยาศาสตร์

จำนวนเข้าชม : 914