อาจารย์ สจล. กับนวัตกรรมเครื่้องปรับอากาศประหยัดพลังงาน

อาจารย์ สจล. กับนวัตกรรมเครื่้องปรับอากาศประหยัดพลังงาน

รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้สัมภาษณ์ภาคภาษาอังกฤษในประเด็นนวัตกรรมเครื่้องปรับอากาศประหยัดพลังงาน ทางช่อง NBT World เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=eeXJckQuoVk&feature=youtu.be

 

 

ข่าวจาก : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 3660