สำนักหอสมุดกลาง

 

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

http://www.lib.kmitl.ac.th/

 • พื้นที่ใช้สอย ๑๐,๐๐๐ ตรม.
 • เป็นอาคาร๔ ชั้น
 • มีที่นั่งอ่าน ๑๐๐๐ ที่นั่ง

ตัวอย่างบริการต่างๆของหอสมุดกลาง

 • บริการทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด
 • บริการสืบค้นสารนิเทศผ่าน WebOPAC
 • บริการทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด"
 • บริการยืม-คืนทรัพยากรสารนิเทศ
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในไทย
 • บริการรับส่งหนังสือและวารสารภายในสถาบัน
 • บริการอินเทอร์เน็ตของสำนักหอสมุดกลาง
 • บริการห้องสัมมนากลุ่มย่อย
 • บริการนำชมห้องสมุด
 • สืบค้นนอกเครือข่ายสถาบันผ่านระบบ VPN (KMITL SSL)
 • หอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ห้องจดหมายเหตุพระจอมเกล้า
 • ห้องนิทรรศการ
 • โสตทัศนวัสดุใหม่
 • บริการ Cable TV True Vision
 • บริการฉายภาพยนตร์
 • บริการชุดชมโสตทัศนวัสดุ
 • บริการยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ
 • และอีกมากมาย...

เวลาที่เปิดให้บริการ

      - ช่วงเปิดภาคการศึกษา

              วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 20.00 น.
              วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

      - ช่วงสอบกลางภาค/ปลายภาค

              วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 22.00 น.
              วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 22.00 น.

      - ช่วงปิดภาคการศึกษา

              วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ปิดบริการ

ติดต่อ

ติดต่องานบริการ สายนอก 02 - 7373000 ต่อ 5082, 5084, 5079

http://www.lib.kmitl.ac.th/

 

ข่าวจาก : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม : 15452