กรรมการสภาสถาบัน

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

นายกสภาสถาบัน

ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

อุปนายกสภาสถาบัน

ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวมัณฑนา ปิยะมาดา

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสราวุธ เบญจกุล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยุทธนา ทัพเจริญ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อภิชัย บุญธีรวร

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศิวะ แสงมณี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ประภาษ ไพรสุวรรณา

กรรมการสภาสถาบัน โดยตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า สจล.

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการสภาสถาบัน โดยตำแหน่งอธิการบดี

ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์

กรรมการสภาสถาบัน โดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์

กรรมการสภาสถาบัน ซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี

กรรมการสภาสถาบัน โดยเลือกจากหัวหน้าส่วนงาน

อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว

เลขานุการสภาสถาบัน

นายสุระ เกนทะนะศิล

กรรมการสภาสถาบัน โดยตำแหน่งประธานส่งเสริมกิจการสถาบัน

ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์

รองเลขานุการสภาสถาบัน