รายชื่อหนังสือ
 
ลำดับที่     
ชื่อหนังสือ
ผู้แต่ง   
เลขที่ วศ.สจล.
ราคา
 
  001 เทอร์โมไดนามิควิศวกรรม อ.วีระ จันทร์วัฒนะ 01A 50  
  002 HITAE 10 ภาษา FORTRAN II (8 K CORE) (หมด) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 02A 50  
  003 เทคนิคการเขียนโปรแกรม ไมโครคอมพิวเตอร์ (80.80) (หมด) ศ.ประทีป บัญญัตินพรัตน์ 03A 50  
  004 เทอร์โมไดนามิค รศ.อัครเดช สินธุภัค 04A 50  
  005 ทฤษฎีข่าวสาร ดร.ครรชิต ไมตรี 05A 50  
  006 เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษฟอร์แทน เล่ม 2 (หมด) รศ.ชม กิ้มปาน 06A 50  
  007 คู่มือปฏิบัติการเคมี (หมด) อ.มาลินี ตันติยาภรณ์ 07A 50  
  008 การประยุกต์ใช้อนาลอกคอมพิวเตอร์ (หมด) รศ.ดร.โยธิน เปรมปราณีรัชต์ 08A 50  
  009 PROBLEMSIN QUANTUM MEEHANICS BY CONSTANTINESCU(หมด)) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 09A 100  
  010 CALLCULUS AND LINEAR ALGEBRA VOLUME 2 WILERED KAPLAN (หมด) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10A 100  
  011 INDUSTRIAL TECHNOLOGY LABORATURY I (หมด) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11A 50  
  012 การวิเคราะห์ระบบควบคุมเชิงเส้น เล่ม 2 (หมด) รศ.กิตติ ตีรเศรษฐ 12A 195  
  013 วิศวกรรมเขียนแบบ I อ.ทวีศักดิ์ เทศเจริญ 13A 50  
  014 หลักการวางโครงข่ายและการจราจรโทรศัพท์ (หมด) รศ.มนูญ สุขเกษม 14A 130  
  015 เทคโนโลยีการส่งสัญญาณดิจิตอล (หมด) ผศ.ถวิล กิ่งทอง 15A 156  
  016 DIGITAL SIGNAL PROCESSING(หมด) ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ เหล่าสกุล 16A 180  
  017 เทคโนโลยีสร้างเซลแสงอาทิตย์ รศ.ดร.สมเกียรติ ศุภเดช 17A 50  
  018 วิเคราะห์และออกแบบการควบคุมมอเตอร์(หมด) รศ.ดร.โยธิน เปรมปราณีรัชต์ 18A 95  
  019 KINETIC THEORY OF GASES DISCHARGE รศ.ดร.นิพนธ์ สุขุม 19A 70  
  020 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 อ.สักรียา ชิตวงศ์ 20A 165  
  021 สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของชีววัสดุ(หมด) รศ.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ 21A 159  
  022 โปรแกรมธุรกิจ ซูเปอร์แคล อ.นพรัตน์ อมรกุล 22A 100  
  023 ทฤษฎีโทรทัศน์(หมด) อ.ประกิจ ตังติสานนท์ 23A 50  
  024 ทฤษฎีทราฟฟิค(หมด) อ.มนูญ สุขเกษม 5 50  
  025 ทฤษฎีโครงข่ายวงจรไฟฟ้า รศ.ดร.วิวัฒน์ กิรานนท์ 12 185  
  026 ENGINEERING WORKSHOP II(หมด) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 50  
  027 ตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ (หมด) ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ 35 50  
  028 TRANSMISSION OF INEDRMATION(หมด) รศ.มนูญ สุขเกษม 36 50  
  029 สังคมและการปกครองของไทย(หมด) อ.ประเชิญ ไทรแจ่มจันทร์ 61 50  
  030 อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำ รศ.ดร.สมเกียรติ ศุภเดช 72 195  
  031 ระบบควบคุมด้วยตัวเลข(หมด) รศ.ดร.โยธิน เปรมปราณีรัชต์ 73 50  
  032 การวิเคราะห์ระบบควบคุมเชิงเส้น ล.1 รศ.กิตติ ตีรเศรษฐ 75 195  
  033 อุปกรณ์วัดและควบคุมในกระบวนการ(หมด) รศ.กิตติ ตีรเศรษฐ 98 150  
  034 กลศาสตร์ของแข็ง เล่ม 2(หมด) ผศ.สมชัย เถาสมบัติ 117 50  
  035 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ รศ.ดร.สมเกียรติ ศุภเดช 120 160  

หน้าหลัก    หน้า |1|2|3|4|5|>>