• ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดคุม 1
    Instrumentation Engineering Laboratory 1ชื่อหนังสือ : ปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดคุม 1
Instrumentation Engineering Laboratory 1
ผู้เขียน : ผศ.วิศรุต ศรีรัตนะ
ผศ.อัมพวัน ใจกล้า
อ.พิทยา ปานนิล
ISBN : 974-15-0012-2
ครั้งที่/ปีพิมพ์ :
2/2548
ปก/จำนวนหน้า : ปกอ่อน/328
ขนาด :
2/18/26 ซม.
ราคา : 210 บาท
ราคาพิเศษ :


      หนังสือปฏิบัติการวิศวกรรมการวัดคุม 1 จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา Instrumentation Engineering Laboratory 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะเชิงปฏิบัติการ สามารถวิเคราะห์และเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ จากการทดลอง รวมทั้งเป็นการเสริมหลักการในทางทฤษฎี เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาหลักของหนังสือจะมุ่งเน้นทางด้าน Electric Circuit, Sensor-Transducer and Signal Conditioning และ Digital Circuit and Logic Design โดยหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็นการทดลอง ดังนี้

การทดลองที่ 1 Photo Sensors
การทดลองที่ 2 Force Measurement with Strain Gauge
การทดลองที่ 3 Displacement
การทดลองที่ 4 Temperature Measurement
การทดลองที่ 5 Flow Measuring of Gases
การทดลองที่ 6 Flow Rate Measurement of Water
การทดลองที่ 7 Level of Water
การทดลองที่ 8 การประยุกต์ใช้ออปแอมป์ในการจัดการสัญญาณ 1
การทดลองที่ 9 การประยุกต์ใช้ออปแอมป์ในการจัดการสัญญาณ 2
การทดลองที่ 10 วงจร V-to-I Converter และวงจร I-to-V Converter
การทดลองที่ 11 วงจร V-to-F Converter และวงจร F-to-V Converter
การทดลองที่ 12 การทดลองวงจรเกทต่างๆ พีชคณิตบูลีน การบวกและการลบแบบดิจิตอล
การทดลองที่ 13 วงจรเข้ารหัส-ถอดรหัส และ วงจรมัลติเพล็กซ์-ดีมัลติเพล็กซ์
การทดลองที่ 14 วงจรกำเนิดพัชซ์,ฟลิป-ฟอลอป (Flip-Flop) แบบต่างๆ และวงจรนับ
การทดลองที่ 15 วงจรแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณแอนะลอก (DAC)
การทดลองที่ 16 วงจรแปลงสัญญาณแอนะลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล (ADC)

 

 

<<<<< กลับสู่หน้าหลัก