กลับสู่หน้าแรก
อ.ดลชาติ  ตันติวานิช
Mr.Dolachart  Tantivanich
Phone :   027373000  ext.  6162
ktdolach@kmitl.ac.th
 
การศึกษา 
วท.บ.(สถิติ) ม.ศิลปากร ปี 2522
B.M.R.Sc.  U. of Madras. ปี 2524
สต.ม.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี 2530 
สาขาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ :  -
การสุ่มตัวอย่างและทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง
งานวิจัย/บทความ/สิ่งตีพิมพ์
งานสอน 
สถิติเบื้องต้น
ห้องพัก  : 
 ตึกจุฬาภรณ์ 1   ห้อง  106