Home

Specifications

อัตราค่าบริการ

ตารางจองเครื่อง

Applications

                                                      รูปที่ 3 Electron Ionization

รูปที่ 4 Chemical Ionization

รูปที่ 5 กลไกการเกิด fragment ของ EI และ CI

 

                                               2.) Mass Analyzer
      เป็นเครื่องวิเคราะห์มวล มีหลายแบบ คือ Magnetic-sector analyzer, Electrostatic analyzer,  Time-of-flight analyzer, Ion cyclotron resonance analyzer, Quadrupole mass  spectrometer-Quadrupole Mass Spectrometer ใช้หลักการวิเคราะห์ด้วยสนามแม่เหล็ก คือ เป็น Path-stability
mass spectrometer ซึ่งมีแหล่งผลิต Ion source 2  ส่วนโดยส่วนแรกจะทำให้ตัวอย่างกลายเป็นไอออน  และส่วนที่ 2 ทำให้สารมาตราฐานกลาย เป็นไอออนลำไอออนทั้งสองจะถูกบังคับให้ผ่านเครื่องแยกไอออนชุด  เดียวกัน ดังนั้นไอออนทั้งหมดจะได้รับอิทธิพลจากสนามแม่เหล็กในสภาวะเดียวกัน แต่ถูกตรวจและวัดด้วยเครื่อง Detector แยกกันซึ่งมีข้อดีคือทำให้สามารถวัดมวลได้อย่างถูกต้องแม่นย

รูปที่ 6 Quadrupole Detector

   1 2 3