/
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างสภาคณาจารย์
ทำเนียบสภาคณาจารย์
คณะกรรมการสภาคณาจารย์
บุคลากรสำนักงานสภาฯ
กิจกรรมโครงการ
ตารางการประชุม
ของที่ระลึก
ติดต่อสภาคณาจารย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารสภาคณาจารย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑.
ประธานสภาคณาจารย์
๒.
เลขาธิการสภาคณาจารย์และเหรัญญิก
๓.
รองประธานสภาคณาจารย์คนที่ ๑
๔.
รองประธานสภาคณาจารย์คนที่ ๒
๕.
ประธานฝ่ายวิชาการ
๖.
ประธานฝ่ายรายได้และสิทธิประโยชน์
๗.
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
๘.
ประธานฝ่ายกิจการพิเศษ
๙.
ประธานฝ่ายบริหารและพัฒนาสถาบันฯ
๑๐.
ประธานฝ่ายกิจการคณาจารย์และนักศึกษา
   
ทำเนียบประธานสภาคณาจารย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑.
ผศ.สมผล โกศัลวิตร์
ก่อตั้ง พ.ศ.๒๕๒๑ - พ.ศ.๒๕๒๓
๒.
รศ.ปรัชญา ฉกาจทรงศักดิ์
พ.ศ.๒๕๒๓ - พ.ศ.๒๕๒๕
๓.
ผศ.อภินันท์ มัณยานนท์
พ.ศ.๒๕๒๕ - พ.ศ.๒๕๒๗
๔.
อ.ธงชัย รัตนสนธิ
พ.ศ.๒๕๒๗ - พ.ศ.๒๕๒๙
๕.
อ.ธีระศักดิ์ อินทรประสงค์
พ.ศ.๒๕๒๙ - พ.ศ.๒๕๓๑
๖.
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน
พ.ศ.๒๕๓๑ - พ.ศ.๒๕๓๓
๗.
อ.ขอม ถึงแก้ว
พ.ศ.๒๕๓๓ - พ.ศ.๒๕๓๔
๘.
ผศ.พรศักดิ์ อรรถวานิช
พ.ศ.๒๕๓๔ - พ.ศ.๒๕๓๕
๙.
ผศ.จิราภา วิทยาภิรักษ์
พ.ศ.๒๕๓๕ - พ.ศ.๒๕๓๘
๑๐.
รศ.ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล
พ.ศ.๒๕๓๘ - พ.ศ.๒๕๔๑
๑๑.
ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค
พ.ศ.๒๕๔๑ - พ.ศ.๒๕๔๔
๑๒.
รศ.ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล
พ.ศ.๒๕๔๔ - พ.ศ.๒๕๔๖
๑๓.
ผศ.จิราภา วิทยาภิรักษ์
พ.ศ.๒๕๔๖ - พ.ศ.๒๕๔๘
๑๔.
อ.พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว
พ.ศ.๒๕๔๘ - ปัจจุบัน
 
สภาคณาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 737 2560-1, (662) 737 3000 ต่อ 3522, 3523
 
© Faculty Senate
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang