/
 
ปรับปรุงล่าสุด 1/09/2552
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงสร้างสภาคณาจารย์
ทำเนียบสภาคณาจารย์
คณะกรรมการสภาคณาจารย์
บุคลากรสำนักงานสภาฯ
กิจกรรมโครงการ
ตารางการประชุม
ของที่ระลึก
ติดต่อสภาคณาจารย์

ข่าวสภาคณาจารย์ (.pdf)
 
สรุปข้อบังคับ ฉบับย่อ

 

 

 


>> ข้อตกลงการให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน (รายละเอียด) 
>> คำสั่ง การมอบอำนาจในการดำเนินการของส่วนงานวิชาการและของส่วนงานอื่น (รายละเอียด) 
>> ผลการประเมินผลการบริหารของอธิการบดี (รายละเอียด) 
>> รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 (รายละเอียด) 
>> ข้อบังคับและจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยต่างๆ (รายละเอียด) 
>> (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ (รายละเอียด) 
>> ผลการเสนอชื่อกรรมการสภาสถาบันซึ่งเป็นผู้แทนพนักงานสถาบัน (รายละเอียด) 
>> การจัดสรรงบประมาณสำหรับพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสภาพมาจากข้าราชการ (รายละเอียด)
>> ความก้าวหน้าร่างบำเหน็จลูกจ้างประจำ (รายละเอียด)
>> ประกาศการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ ค่าสอนเกินภาระงานสอน ค่าตอบแทนต่างๆ และหน่วยชั่วโมงการสอนของอาจารย์ (รายละเอียด)
>> หากท่านต้องการข่าวย้อนหลัง สามารถติดต่อขอรับข่าวได้ที่ E-mail: senate@kmitl.ac.th
 
สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
e-mail: senate@kmitl.ac.th โทรศัพท์ (662) 737 2560-1, (662) 737 3000 ต่อ 3522, 3523
 
© Faculty Senate
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang