นักวิจัยคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. (2536-2540)

ระติพร หาเรือนกิจ (ผศ.ดร.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 2320
E-mail @kmitl.ac.th
#กล่องบรรจุผลิตผลเกษตรแบบควบคุมอุณหภูมิ (ปี 2539)

รุจิรา ตาปราบ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 2337
E-mail @kmitl.ac.th
#การศึกษาการใช้พลังงานประเทศไทยด้านอุตสาหกรรม ด้วยการวิเคราะห์เอ็กเซอร์ยี (ปี 2540)

วุฒิชัย นาครักษา (รศ.ดร.)
Assoc.Prof.Dr.Woatthichai Narkrugsa
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Tel 326-7342 Fax 3267342
E-mail @kmitl.ac.th
#กระบวนการแปรรูปข้าวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องในระดับน้ำ (ปี 2537)
#ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป (ปี 2539)

สมยศ เดชภิรัตนมงคล (ดร.)
Assist.Prof.Somyot Detpiratmongkol
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Tel 326-7345 Fax 3269979
E-mail @kmitl.ac.th
#การศึกษาสัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของกกพันธุ์พื้นเมือง 3 พันธุ์ ภายใต้สภาพการขาดน้ำ
(ปี 2540)

สุชีพ สุขสุแพทย์ (ผศ.ดร.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 326-6138 หรือ 2340,2341
E-mail @kmitl.ac.th
#การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ในอาหารสัตว์ปีก (ปี 2537)

สุนทร พูนพิพัฒน์ (ผศ.ดร.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 326-6137 หรือ 2318
E-mail @kmitl.ac.th
#การประยุกต์ใช้โปรแกรม และรูปแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินสภาพ
และระดับสารพิษในดินหรือแหล่งน้ำ ที่แปดเปลี้อนของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (ปี 2537)

อำนวย แสงโนรี (รศ.ดร.)
Assoc.Prof.Dr.Amnuay Saengnoree
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Tel 3267344, 5195480 Fax 3267344
E-mail
ksamnuay@kmitl.ac.th
#จัดทำรายการชิ้นส่วนและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณาปรับโครงสร้างอากรนำเข้า (ปี 2539)
#แนวทางการพัฒนาพื้นที่เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ปี 2539)

อิทธิสุนทร นันทกิจ (รศ.ดร.)
Assoc.Prof.Itthisuntorn Nuntagij
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Tel 3266132,2777685 # 2312,2334Fax 3269979
E-mail @kmitl.ac.th
#การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลทางภูมิอากาศโดยอัตโนมัติ (ปี 2536)
#การพัฒนาระบบการให้น้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับสวนทุเรียน (ปี 2540)

ทรงยศ ตันพิพัฒน์ (ผศ.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 326-9976 # 2472
E-mail @kmitl.ac.th
# การจัดการข้อมูลด้วยสเปรดชีท ขั้นต้น (ปี2539)
# การจัดการข้อมูลด้วยสเปรดชีท ขั้นก้าวหน้า (ปี2539)
# สเปรดชีตขั้นต้น (ปี2540)
# สเปรดชีตขั้นก้าวหน้า (ปี2540)
# การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเพาว์เวอร์พอยต์ (ปี2540)
# การจัดการข้อมูลธุรกิจด้วย Excel (ปี2540)

อมรศรี ตันพิพัฒน์ (รศ.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 326-7334 # 2332
E-mail @kmitl.ac.th
# การจัดการข้อมูลด้วยสเปรดชีท ขั้นต้น (ปี2539)
# การจัดการข้อมูลด้วยสเปรดชีท ขั้นก้าวหน้า (ปี2539)
# สเปรดชีตขั้นต้น (ปี2540)
# สเปรดชีตขั้นก้าวหน้า (ปี2540)
# การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเพาว์เวอร์พอยต์ (ปี2540)
# การจัดการข้อมูลธุรกิจด้วย Excel (ปี2540)

รังสรรค์ โนชัย (ผศ.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 326-7334 # 2332
E-mail @kmitl.ac.th
# การจัดการฐานข้อมูล ขั้นต้น (ปี2539)
# อินเตอร์เน็ตสำหรับผู้เริ่มต้น : รุ่นที่1 (ปี2539)
# อินเตอร์เน็ตสำหรับผู้เริ่มต้น : รุ่นที่2 (ปี2539)
# อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น และ www : รุ่นที่1 (ปี2540)
# อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น และ www : รุ่นที่2 (ปี2540)
# การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ปี2540)
# การจัดการฐานข้อมูลขันต้น (ปี2540)
# Internet สำหรับธุรกิจ (ปี2540)
# การสื่อสารธุรกิจด้วย E-mail (ปี2540)

วิรัช กระแสร์ฉั ตร ( ดร.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 326-7344 # 2332
E-mail @kmitl.ac.th
# การจัดการเอกสารด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์ (ปี2539)
# อินเตอร์เน็ตสำหรับผู้เริ่มต้น : รุ่นที่1 (ปี2539)
# อินเตอร์เน็ตสำหรับผู้เริ่มต้น : รุ่นที่2 (ปี2539)
# อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น และ www : รุ่นที่1 (ปี2540)
# อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น และ www : รุ่นที่2 (ปี2540)
# การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ปี2540)
# Internet สำหรับธุรกิจ (ปี2540)
# การสื่อสารธุรกิจด้วย E-mail (ปี2540)

อำนวย แสงโนรี (รศ.ดร.)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 326-7344 # 2332
E-mail
Ksamnuay@kmitl.ac.th
# ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (ปี2539)
# การจัดการเอกสารด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์ (ปี2539)
# ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น (ปี2540)
# ความรู้เบื้องต้นเรื่องวินโดว์ 3.11 Workgroup (ปี2540)
# อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น และ www รุ่นที่1 (ปี2540)
# เรียนรู้การใช้งานเวิร์ดโปรเซสเซอร์ (ปี2540)
# การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ (ปี2540)
# การพิมเอกสารของธุรกิจด้วย WinWord (ปี2540)
# การจัดเตรียมสื่อการสอนด้วยโปรแกรมเพาว์เวอร์พอยต์ (ปี2540)

สมศักดิ์ เกตุนที
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 2333
E-mail
kksomsak@kmitl.ac.th
# ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (ปี2539)
# ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น (ปี2540)
# ความรู้เบื้องต้นเรื่องวินโดว์ส 3.11 Workgroup (ปี2540)