ขอบข่ายงาน

ข่าวสารสารบรรณ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

 


งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)

งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ชั้นล่าง อาคาร A มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่รวม 7 คน ดังนี้

 

ประภา

ชื่อ-นามสกุล

ประพา พ่วงเขียว (หัวหน้างาน)

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์สายใน

3955

โทรศัพท์

0 2329 8318

โทรสาร

 


นงคราญ

ชื่อ-นามสกุล

นงคราญ แย้มนาก

ตำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทรศัพท์สายใน

3491

โทรศัพท์

0 2329 8318

โทรสาร

 


ขวัญใจ

ชื่อ-นามสกุล

พิมพ์วรา กุลวัชรเศรษฐ์

ตำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทรศัพท์สายใน

5016

โทรศัพท์

0 2329 8318

โทรสาร

 


สุนันทา

ชื่อ-นามสกุล

สุนันทา ผาวัน

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์สายใน

5016

โทรศัพท์

0 2329 8318

โทรสาร

 


บุษกร

ชื่อ-นามสกุล

บุษกร ก้อนนิล

ตำแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

โทรศัพท์สายใน

5016

โทรศัพท์

0 2329 8318

โทรสาร

 


เฉลียว

ชื่อ-นามสกุล

เฉลียว นาคชูแก้ว

ตำแหน่ง

พนักงานเก็บเอกสาร

โทรศัพท์สายใน

3491

โทรศัพท์

0 2329 8318

โทรสาร

 


สิทธิชัย

ชื่อ-นามสกุล

สิทธิชัย ศรีวโรทัย

ตำแหน่ง

พนักงานบริการ

โทรศัพท์สายใน

5016

โทรศัพท์

0 2329 8318

โทรสาร

 


สงวนลิขสิทธิ์ © พศ.2551
แผนกประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
DESIGNED by Chaiwit Chongwanichsakul