สำนักงานไฟฟ้าเขตลาดกระบัง    
             
             
             
    ชื่อ:
นายวัชรพงษ์ ขันติโซติ
     
    ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการกองบริการผู้ใช้ไฟฟ้า
     
    สถานที่ติดต่อ สำนักงานไฟฟ้าเขตลาดกระบัง      
      ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540      
    เบอร์โทรศํพท์: 0-2795-3228 โทรสาร :  0-2792-3291      
    ประวัติองค์กร การจ่ายไฟฟ้าให้กัองค์กรต่างๆ      
             
    ความร่วมมือ และผลการดำเนินงาน      
     

ให้ความช่วยเหลือกับสถาบันในเรื่องเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้าต่างๆ

     
             
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
  ก่อนหน้า ถัดไป    
 
   

เครือข่ายพระจอมเกล้าลาดกระบัง ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 02-329-8000