IMAGES SHOW

การประเมินแผนงานและโครงการ

  ส่วนแผนงาน ขอเชิญร่วมอบรม กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
เรื่อง การประเมินแผนงานและโครงการ
ณ ห้องประชุม 701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2555
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

140/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ไฟล์แนบ 1 : เอกสารประกอบ
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 21 พฤษภาคม 2555 เวลา : 13:42:46  << ย้อนกลับ