IMAGES SHOW

ประกาศสถาบันฯเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานฯ ของสถาบันฯ และเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานฯ ของสถาบันฯ

  ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ 2560

และ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ 2560


ไฟล์แนบ 1 : นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบ 2 : เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ 2560
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 24 เมษายน 2560 เวลา : 16:56:22  << ย้อนกลับ