IMAGES SHOW

ขอเชิญร่วมชมและรับฟังมนต์เสน่ห์แห่งศิลปะดนตรีอิหร่าน

  ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอเชิญร่วมชมและรับฟัง มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะดนตรีอิหร่าน
"Enchanting Traditional Iranian Music"
บรรเลงโดย นักศึกษาจากสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ สถาบัน

122/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
 

  ผู้ประกาศ : ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  วันที่ : 20 มีนาคม 2560 เวลา : 16:46:29  << ย้อนกลับ