IMAGES SHOW

โครงการเสวนาร่วม “คำสอนของพ่อ : ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน”

  เรียน บุคลากร และนักศึกษา ทุกท่าน

ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักหอสมุดกลาง สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และสำนักวิชาศึกษา
ทั่วไป ได้จัดกิจกรรมถวายคำรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยจัดเป็นนิทรรศการคำสอนของพ่อ และการเสวนา เรื่อง “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2559 – 13 ตุลาคม 2560

ซึ่งการจัดโครงการเสวนาร่วม “คำสอนของพ่อ : ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” เป็นหนึ่งกิจกรรมที่นำคำสอนของพ่อ
ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของสถาบันฯ มาเผยแพร่ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตผ่านประสบการณ์จริงของวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.15 น. เป็นต้นไป ณ โถงบริการชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง
 

  ผู้ประกาศ : สำนักบริการคอมพิวเตอร์  วันที่ : 13 มกราคม 2560 เวลา : 14:47:12  << ย้อนกลับ