IMAGES SHOW

ข่าวประชุม สัมมนาและอบรม

ค้นหาคำว่า :
ข่าวประชุม สัมมนาและอบรม ทั้งหมด : 151 ข่าว จำนวน : 8 หน้า แสดงหน้าที่ : 1
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] next >

ขอเชิญฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการวาดเส้นและสี - อ่าน (1291)
ขอเชิญอบรมหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น - อ่าน (1772)
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ เรื่อง การพัฒนาผู้นำจิตตปัญญาศึกษา เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน - อ่าน (1688)
ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎเกณฑ์ การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ - อ่าน (1954)
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2 ณ วิทยาเขตชุมพรฯ สจล. - อ่าน (2161)
ขอเชิญร่วมงาน JOB FAIR 28-29 มีนาคมนี้ - อ่าน (2230)
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา 5 มาตรการเร่งด่วนที่อาชีวศึกษาต้องทำปีนี้ - อ่าน (2034)
ขอเชิญร่วมสัมมนา K-RIS บ้านแห่งนวัตกรรม สจล. - อ่าน (2247)
KMITL Lean Startup Camp - อ่าน (2265)
โครงการเสวนาร่วม “คำสอนของพ่อ : ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” - อ่าน (2869)
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ศิลปศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 - อ่าน (2906)
การประชุมวิชาการ "น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน" - อ่าน (3435) new
ขอเชิญ ร่วมสมทบทุนบริจาคเงิน "เพื่อน้องผู้ป่วยเด็กพิการซ้ำซ้อน ในโอกาสวันปีใหม่และวันเด็ก 2560" - อ่าน (3401) new
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 - อ่าน (4420) new
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน แบบ Team Teaching และการ Coaching - อ่าน (4634) new
อบรมฟรี Internet of Things - อ่าน (5677) new
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพื่อการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน - อ่าน (5963) new
เรียนTOEICฟรี รุ่นสุดท้าย - อ่าน (6616) new
อบรมการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินรุ่นพิเศษ เรื่อง การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินแนวใหม่ที่มีการใช้น้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ - อ่าน (7576) new
การจัดเสวนา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ - อ่าน (6233) new